รวมลิงค์ภายในคณะ

บทเรียนออนไลน์ คณะวิทยาการจัดการ
งานวิชาการ
การจัดการความรู้ คณะวิทยาการจัดการ
ฐานข้อมูลวิจัย คณะวิทยาการจัดการ
งานกิจกา่รนักศึกษา
link_mba


Visit Counter

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้256
mod_vvisit_counterเดือนนี้5698
mod_vvisit_counterทั้งหมด994894

วันนี้: ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐

 
icon_gen02

การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ ๖

“ศาสตร์แห่งวิทยาการจัดการเพื่อรับใช้สังคม.....๓ ทศวรรษแห่งการตามรอยแม่ของแผ่นดิน”


con6

 

 

การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ ๖

“ศาสตร์แห่งวิทยาการจัดการเพื่อรับใช้สังคม.....๓ ทศวรรษแห่งการตามรอยแม่ของแผ่นดิน”

The National Academic Research Conference 6th

Management Science for Socially Engagement :

Over the Three Decades of following the Mother of the Earth”

โดยความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

กับเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ และภาคีเครือข่ายในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา

วันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2559  ณ  คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาขอบข่ายและเนื้อหาการนำเสนอผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ

ผลงานที่ผู้สนใจสามารถส่งเข้าร่วมนำเสนอในครั้งนี้ คือ ผลงานทางวิชาการในทุกศาสตร์ ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม หรือท้องถิ่น โดยใช้ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาอย่างน้อยหนึ่งสาขาวิชา และปรากฏผลที่สามารถประเมินได้เป็นรูปธรรมโดยประจักษ์ต่อสาธารณะ โดยผลงานทางวิชาการนี้ต้องเป็นผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นทางด้านใดด้านหนึ่ง หรือหลายด้านเกี่ยวกับชุมชน วิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม อาชีพ เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง คุณภาพชีวิต หรือสุขภาพ หรือเป็นผลงานที่นำไปสู่การจดทะเบียนสิทธิบัตร หรือทรัพย์สินทางปัญญาในรูปแบบอื่นที่สามารถแสดงได้เป็นที่ประจักษ์ว่าสามารถใช้แก้ปัญหา หรือพัฒนาสังคม และก่อให้เกิดประโยชน์อย่างชัดเจน หรือเป็นการเปลี่ยนแปลงในความตระหนัก และการรับรู้ในปัญหาและแนวทางแก้ไขของชุมชน

ทั้งนี้  ผลงานทางวิชาการเพื่อรับใช้สังคมที่สามารถนำเสนอได้ในครั้งนี้ ได้แก่

1. ศาสตร์ด้านวิทยาการจัดการ

(บริหารธุรกิจ ท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ นิเทศศาสตร์ และเศรษฐศาสตร์)

2. ศาสตร์ด้านมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์

3. ศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

4. ศาสตร์ด้านการศึกษา

5. อื่น ๆ

ประเภทของการนำเสนอผลงาน

1. การนำเสนอผลงานแบบบรรยาย (Oral Presentation)  ต้องนำเสนอด้วย PowerPoint และ               ใช้เวลาในการนำเสนอเรื่องละไม่เกิน 15 นาที

2. การนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation) ต้องอยู่ประจำที่โปสเตอร์ในเวลา                 ที่กำหนดให้

การเตรียมการนำเสนอผลงาน

1. การนำเสนอผลงานแบบบรรยาย ประกอบด้วยบทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ              สรุปเฉพาะใจความสำคัญ ความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A 4 และมีคำสำคัญ (Keyword) ภาษาละไม่เกิน  3 คำ  ส่วนเนื้อหาบทความวิจัยฉบับเต็มเป็นภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ ความยาว 8-12 หน้ากระดาษ A 4 (รวมรูปภาพ ตาราง เอกสารอ้างอิง และภาคผนวก) ซึ่งเนื้อหาของบทความประกอบไปด้วย ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา วัตถุประสงค์ นิยามศัพท์  วิธีการดำเนินการวิจัย  ผลการวิจัย  อภิปรายผล  ข้อเสนอแนะ และเอกสารอ้างอิง โดยใช้อักษรแบบ TH Saraban ขนาด 14 Points ทั้งบทความ ยกเว้น               ในส่วนของชื่อบทความ และชื่อผู้เขียน ใช้อักษรแบบ TH Saraban ขนาด 16 Points

2. การนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ ให้ผู้นำเสนอเป็นผู้จัดทำโปสเตอร์ขนาด 80 x 120 ซม. (แนวตั้ง)  ใช้อักษรแบบ TH Saraban  โดยขนาดตัวอักษรชื่อเรื่อง และชื่อผู้วิจัย ควรมีความสูงไม่น้อยกว่า 1 นิ้ว หรือ 2.5 เซนติเมตร หรือ 70 points (font size) ส่วนขนาดตัวอักษรเนื้อหา ควรมีความสูงไม่น้อยกว่า 1 เซนติเมตร หรือ 28 points (font size) สามารถนำเสนอด้วยภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ โดยให้มีรูปถ่ายของผู้นำเสนอผลงานเป็นรูปถ่ายชุดสุภาพขนาด 2 นิ้ว ในโปสเตอร์ด้วย ด้านเนื้อหาของโปสเตอร์ประกอบ            ไปด้วยหลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์  วิธีดำเนินการวิจัย  ผลการวิจัย ประโยชน์ที่ได้จากการวิจัย และข้อสรุป

กำหนดการส่งผลงาน

ผู้สนใจที่ต้องการเสนอผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ  หรือผู้ที่ต้องการเข้าร่วมประชุม สามารถส่งผลงาน หรือส่งใบตอบรับการเข้าร่วมประชุม  ได้ตามกำหนดการ ดังนี้

1 มิถุนายน 2559 ถึง 20 กรกฎาคม 2559

รับผลงานวิจัยทั้งในรูปแบบบรรยายและแบบโปสเตอร์

11 กรกฎาคม 2559 ถึง 25 กรกฎาคม 2559

แจ้งผลการตอบรับผู้ผ่านการพิจารณาโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review)

21 กรกฎาคม 2559 ถึง 31 กรกฎาคม 2559

รับคืนบทความวิจัย (ฉบับแก้ไข)

1 มิถุนายน 2559 ถึง 31 กรกฎาคม 2559

ตอบรับการเข้าร่วมประชุมวิชาการสำหรับผู้สนใจทั่วไป

19 สิงหาคม 2559

ประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานที่ได้รับการคัดเลือก

การลงทะเบียน

ผู้สนใจส่งผลงานวิจัยและผลงานวิชาการทั้งในรูปแบบบรรยายและแบบโปสเตอร์  หรือผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการนำเสนอผลงานวิจัย  สามารถส่งแบบตอบรับเพื่อลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมวิชาการในครั้งนี้  โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น และสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารการประชุม กำหนดการประชุม และแบบตอบรับการเข้าร่วมประชุมได้ที่ http://www.fms.nrru.ac.th/

การติดต่อส่งผลงาน

ส่งผลงานได้ที่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกรัตน์  เอกศาสตร์  รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา อาคาร 22 ชั้น 1

เลขที่ 340  ถนนสุรนารายณ์  อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000

โทรศัพท์ 0-4427-7789    เบอร์มือถือ 08-6653-7007  โทรสาร 0-4427-7789

อีเมล์ : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

หน่วยงานหลักที่รับผิดชอบ

คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา


ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม


หมายเหตุ : นักวิจัยที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 6 “ศาสตร์แห่งวิทยาการจัดการเพื่อรับใช้สังคม.....3 ทศวรรษแห่งการตามรอยแม่ของแผ่นดิน” กรุณาตอบแบบยืนยันการเข้าร่วมตามฟอร์มที่กาหนดให้มาที่ email :  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน ภายในวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 เพื่อที่ทางคณะผู้จัดจะได้ส่งข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ ให้ท่านได้ปรับแก้ไขบทความวิจัยให้มีความสมบูรณ์มากขึ้น อนึ่ง การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาเข้าร่วมการประชุมวิชาการและนาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 6ในครั้งนี้ เป็นการประกาศเบื้องต้นเท่านั้น หากนักวิจัยไม่ยืนยันการเข้าร่วม หรือไม่แก้ไขบทความตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้จัดสามารถยกเลิกรายชื่อที่ประกาศไว้ได้โดยไม่มีเงื่อนไข *** หากมีข้อผิดพลาดในการพิมพ์ ชื่อเรื่อง ชื่อ-นามสกุล สังกัด รูปแบบ และกลุ่มของบทความวิจัย ท่านสามารถแก้ไขได้ในแบบยืนยันการเข้าร่วมประชุมวิชาการฯ

และส่งข้อมูลกลับมายัง email :  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน (โปรดใช้ email ของตัวท่านเอง)

เพื่อดำเนินการจัดทำาสูจิบัตรต่อไป***

ใบยืนยันการเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 6

 

รูปแบบ PDF

 

รูปแบบ Word

 

 

 

newดาวน์โหลดฉบับเต็มnew

 


 

©2010 Faculty of Management Science Nakhon Ratchasima Rajabhat University.