เอกสารการประกันคุณภาพระดับคณะ วงรอบปี 2557
'
ค้นหา     แสดงจำนวน 
ที่ รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 ปี 2559-ระดับคณะ-องค์ที่ 1 การผลิตบัณฑิต 81
2 ปี 2559-ระดับคณะ-องค์ที่ 2 การวิจัย 43
3 ปี 2559-ระดับคณะ-องค์ที่3 การบริการวิชาการ 35
4 ปี 2559-ระดับคณะ-องค์ที่4 การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 34
5 ปี 2559-ระดับคณะ-องค์ที่5 การบริหารจัดการ 70

©2010 Faculty of Management Science Nakhon Ratchasima Rajabhat University.