meet7

pr

 

new-5ด่วน!! ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณา

การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 7 “มหาวิทยาลัยเพื่อรับใช้สังคม.....พลังขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ยุค 4.0”

web_con7
 

icon_gen02คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา นำโดย ดร.ยุทธกร ฤทธิ์ไธสง คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับคณบดี หรือผู้แทนคณบดีจากคณะต่าง ๆ จากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ จำนวน 20 แห่ง เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560

page
อ่านเพิ่มเติม...
 
icon_gen02กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “จะทำอย่างไรถึงจะเขียนบทความวิจัยให้เป็นที่น่าสนใจ” ในวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2560

page

อ่านเพิ่มเติม...
 

icon_gen02ประชุมเตรียมความพร้อมประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 7 เมื่อ 1 มิ.ย.60

page
อ่านเพิ่มเติม...
 
icon_gen02กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์” ในวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

page

อ่านเพิ่มเติม...
 
icon_gen02คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยสำหรับนักศึกษาในหลักสูตรต่าง ๆ

page

อ่านเพิ่มเติม...
 
More Articles...
« เริ่มแรกย้อนกลับ123456789ถัดไปสุดท้าย »

หน้า 1 จาก 9

©2010 Faculty of Management Science Nakhon Ratchasima Rajabhat University.