งานประกันคุณภาพภายในรายงานการวิจัย ความรู้ความเข้าใจของอาจารย์และนักศึกษา

ต่อการประกันคุณภาพการศึกษา

|คณะวิทยาการจัดการ

|มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา


paper55 ปก
บทคัดย่อ
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
บทที่ 5
บรรณานุกรม

คู่มือการทำประกันคุณภาพภายใน ปี 2555 คณะวิทยาการจัดการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา


pic_qa55 ปก
คำนำ - สารบัญ
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
บทที่ 5
ภาคผนวก

คู่มือการทำประกันคุณภาพภายใน ปี 2554 คณะวิทยาการจัดการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา


Pic_QA54 ปก
คำนำ - สารบัญ
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
บทที่ 5
ภาคผนวก

คู่มือการทำประกันคุณภาพภายใน ปี 2553 คณะวิทยาการจัดการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา


PicQA ปก
คำนำ - สารบัญ
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
บทที่ 5
ภาคผนวก

วงจรในการจัดกระบวนการประเมินคุณภาพภายใน
ขั้นตอนการทำประกัน


********************************************************************
คณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

 

©2010 Faculty of Management Science Nakhon Ratchasima Rajabhat University.