กิจกรรม/ข่าว FMS

ติดตามข่าวสารของคณะวิทยาการจัดการ (Faculty of Management Science : FMS) ที่มีการดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและครอบคลุมทุกด้าน ได้แก่ ด้านพัฒนาการเรียนการสอน ด้านกิจกรรมนักศึกษา ด้านวิจัย ด้านบริการวิชาการ ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และด้านบริหารจัดการหลักสูตร

หลักสูตร FMS

คณะวิทยาการจัดการ เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีจำนวน 13 หลักสูตร และหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เปิดสอน จำนวน 2 หลักสูตร ได้แก่ บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 

แนะนำบุคลากร FMS

FMS มีคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนฝ่ายต่าง ๆ ทีมีความพร้อมในการให้บริการกับทุกท่านด้วยความเต็มใจ 

รองศาสตราจารย์ ดร.เอกรัตน์ เอกศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.เอกรัตน์ เอกศาสตร์

คณบดีคณะวิทยาการจัดการ

สถิติ FMS

จำนวนนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ
ระดับปริญญาตรีทุกสาขาและทุกชั้นปี

ประจำปีการศึกษา 2564 

จำนวนนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ
ประจำปีการศึกษา 2564 (ภาคปกติ)
จำแนกตามหลักสูตร

บุคลากรคณะวิทยาการจัดการ (สายสอน)
จำแนกตามตำแหน่งทางวิชาการ

FMS Gallery

นักศึกษา FMS ทุกคน จะได้ศึกษาเรียนรู้จากคณาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพต่างๆ ทั้งในห้องเรียนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/สหกิจศึกษา เพื่อสร้างสมประสบการณ์ให้เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถพร้อมสำหรับการประกอบอาชีพในทุกสาขาวิชา 

Search